OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platí pro reklamní kampaně v síti „ Reklamní hodiny ClockNET „.

        Objednáním reklamy vyjadřuje  objednatel souhlas s dále uvedenými podmínkami, za kterých se uskutečňuje objednaná reklamní kampaň. Pokud objednatel požaduje úpravu podmínek odlišně, musí uzavřít s poskytovatelem zvláštní písemnou smlouvu.

        Reklamní kampaň se uskutečňuje na spodních reklamních modulech čtyřbokých městských reklamních hodin případně na cifernících těchto hodin a to podle požadavku objednatele. Objednací jednotkou je jedna strana reklamního modulu nebo ciferníku hodin.

        Popis jednotlivých reklamních hodin , které poskytovatel nabízí pro reklamní kampaň je uveden ve formě tkzv.rodných listů na webových stránkách poskytovatele

        Objednáním objednatel potvrzuje, že se specifikací hodin seznámil a že si předmětné hodiny pro reklamní kampaň vybral.

        Poskytovatel konstatuje, že administrativní záležitosti týkající se umístění otočných hodin s reklamními plochami jsou vyřešeny v souladu s právními předpisy. Případné další poplatky spojené s provozem těchto hodin hradí poskytovatel.

        Poskytovatel je   povinen   zajistit   odstranění   poruch   na  hodinách nejpozději do 3 pracovních dnů od nahlášení poskytovateli . V případě poškození reklamních ploch zdůvodů neležících na straně objednatele, je poskytovatel povinen uvést plochy do původního stavu na své náklady.

        Objednatel  má právo po dobu trvání této smlouvy libovolně měnit reklamu na pronajaté ploše na své náklady.

        Objednatel  se   zavazuje  využívat   reklamní  plochu  pouze  pro   reklamu  v   souladu s platnými předpisy, na dobré estetické úrovni a která nebude poškozovat zájmy obce, ve které jsou hodiny umístěny, ani zájmy poskytovatele.

        Termínem  zdanitelného plnění je vystavení reklamních ploch na všechny hodiny v rámci objednané reklamní kampaně.

        Nebude-li dohodnuto jinak, je možné zahájit  reklamní kampaň nejdříve  14 dnů od předání objednávky a podkladů pro výrobu reklamních ploch.

        Je –li objednatel ve skluzu s předáním podkladů pro výrobu reklamních ploch nebo s výrobou reklamních ploch, pokud zajišťuje výrobu svým prostřednictvím, posunuje se o délku skluzu i termín zahájení reklamní kampaně.

        Takto posunutá reklamní kampaň může  být poskytovatelem s ohledem na návazné obsazení ploch v nezbytném rozsahu zkrácena.

Zajištění reklamních ploch

      Na hodinách se vystavují reklamní plochy s reklamou ve formě barevné fotofolie. Podkladové plexisklo zajišťuje poskytovatel ploch v ceně pronájmu. Výrobu reklamních fólií hradí objednatel

      Výrobu a nalepení fólií zajišťuje  poskytovatel na základě objednávky objednatele .

      Orientační ceny kusové  výroby jsou uvedeny v ceníku.

      Jako podklad pro výrobu  fólie zašle objednatel nebo jeho reklamní agentura grafický návrh  ve formátu ai nebo pdf , v  rozlišení 300dpi.

      Výrobu i nalepení ploch si může zajistit objednatel na své náklady také  u své reklamní agentury. V takovém případě hradí i náklady na dopravu podkladových plexiskel.